Ny migränmedicin kan hjälpa svårt drabbade – både akut och förebyggande

Lider du av migrän är det viktigt att hitta en livsstil som minimerar triggerfaktorer, men tack och lov finns även nya mediciner som kan ge effektiv hjälp.

Neurologen Gürdal Sahin möter patienter med de svåraste formerna av migrän på sin huvudvärksmottagning Skåneuro i Lund men forskar också på behandlingar mot migrän. Han svarar här på frågor om hur fler kan få effektiv hjälp för att få färre och lindrigare anfall.

Neurologen Gürdal Sahin. (Privat bild)

Förebygga och lindra migrän

Vad kan jag själv göra för att förebygga och lindra migränanfall – och vad kan jag få hjälp med från sjukvården?

– Migrän kräver åtgärder från både patientens och vårdgivarens sida. Grundläggande är att migränpatienten förstår mekanismerna bakom migränanfallen, undviker triggerfaktorer och överbelastning, lär sig hantera stress, använder en huvudvärkskalender, tränar, äter hälsosamt, förbättrar sin sömn och behandlar eventuella andra sjukdomar. För många kan den här typen av åtgärder minska antalet anfall och lindra besvären.

– Vården spelar en avgörande roll genom att stödja patienten för att uppnå framgångsrik kontroll över migränen. Idag finns det olika medicinska behandlingsalternativ både för att hantera akuta anfall och för att förebygga nya. Det är viktigt att ha öppna diskussioner för att hitta den mest optimala behandlingsstrategin för att lindra migränanfall och i förekommande fall förebygga dem med hjälp av olika behandlingar och/eller läkemedel.

Olika migränmediciner

Vilka läkemedel och behandlingar är aktuella för behandling av migrän?

– Läkemedelsbehandlingar utgör en viktig del i att kontrollera migrän men det är nödvändigt att vara försiktig med eventuella biverkningar och se till att patienterna förstår de potentiella riskerna. Rimliga förväntningar är också av stor betydelse.

– Behandlingstrappan för akut behandling inkluderar olika alternativ såsom paracetamol, acetylsalicylsyra, antiinflammatoriska läkemedel, triptaner och de nyligen utvecklade gepanterna.

– När det gäller förebyggande mediciner används antidepressiva medel (som amitriptylin), blodtryckssänkande läkemedel (typ candesartan), betablockerare (exempelvis propranolol) och antiepileptika (som topiramat). Om dessa tablettbehandlingar inte ger önskad effekt finns det alternativ som botulinumtoxin (Botox) och så kallade anti-CGRP-mediciner (monoklonala antikroppar och gepanter). Behandlingsalterna-tiven anpassas efter patientens personliga och medicinska behov.

CGRP-hämmande läkemedel

Vad har de nya CGRP-hämmande läkemedlen betytt för de svårast drabbade migränpatienterna?

– CGRP-hämmarna har utvecklats specifikt för migrän och bygger på över 20 års forskning. CGRP, en substans som spelar en roll i smärtsignalering, har visat sig förekomma i högre koncentrationer under migränanfall och är förhöjd hos migränpatienter även mellan anfallen.

– Forskare har därför testat att blockera detta system med olika mediciner. Därför utvecklades CGRP-hämmare som blockerar CGRP-receptorsignalerna i migränkänsliga områden i nervsystemet. Första läkemedlen av detta slag var CGRP-antikroppar, som tas via injektioner eller intravenöst. Hit räknas mediciner som erenumab (Aimovig), fremanezumab (Ajovy), galcanezumab (Emgality) och eptinezumab (Vyepti), vilka har visat övertygande effekt vid både episodisk och kronisk migrän i kliniska prövningar.

– Det senaste steget av CGRP-hämmare är småmolekyler, gepanter (som atogepant och rimegepant), som ges i tablettform och därmed är enklare att ta. Gepanterna
visar likvärdig effekt som CGRP-antikropparna.

Nya migränläkemedel

Vad tillför behandlingen med den nya generationen migränläkemedel?

– Gepanter används för olika indikationer i Sverige. Atogepant (Aquipta) rekommenderas som förebyggande läkemedel för migränpatienter med episodisk och kronisk migrän, medan rimegepant (Vydura) kan övervägas för de som inte svarar på eller inte kan tolerera andra behandlingar för akuta anfall, inklusive triptaner.

– Forskning under många år har gett oss insikter om att överanvändning av alla typer av attackmediciner försämrar migränens förlopp. Det är glädjande att för första gången ha mediciner som fungerar både som akutbehandling och förebyggande utan att orsaka huvudvärk på grund av överanvändning av läkemedel. Dessa mediciner blockerar CGRP-systemet, vilket är involverat i såväl migränhuvudvärk som central överkänslighet, den mekanism som leder till utvecklingen av kronisk migrän.

Migrän och graviditet

Hur ska jag tänka om jag vill bli gravid?

– Kronisk migrän, särskilt bland fertila kvinnor, är en handikappande sjukdom som påverkar arbets- och familjeliv betydligt. Atogepant har en viktig effekt genom sin förebyggande verkan som minskar behovet av attackmediciner, medan rimegepant används som akutbehandling utan att utlösa huvudvärk på grund av överanvändning av läkemedel.

– En av de största fördelarna med gepanter är deras korta halveringstid, vilket möjliggör användning för kvinnor i fertil ålder som planerar graviditet, med endast några dagars utsättning före befruktning. Kvinnor som tar CGRP-antikroppar måste vänta fem–sex månader innan de försöker bli gravida.

– Fortsatt forskning och utvärdering kommer att vara avgörande för att ytterligare förtydliga hur dessa olika mediciner kan användas på bästa sätt för att möta behoven hos den mångfald av individer som lider av migrän. Framöver kommer vi att se nya molekyler, som PACAP, som visat lovande resultat samt nya kombinationer av befintliga behandlingar för att optimera migränbehandlingen.

Migränmedicin – liten ordlista

Triptaner: Samlingsnamn på flera olika läkemedel som verkar på liknande sätt i kroppen, bland annat genom att dra ihop blodkärlen i huvudet, som är del i smärtupplevelsen, samt
genom att hämma frisättningen av signalsubstanser i hjärnan inblandade i upplevelsen av smärta.

CGRP-hämmare: Detta läkemedel innehåller en antikropp som verkar genom att blockera aktiviteten hos CGRP-molekylen. Molekylen är inblandad i kroppens smärtsignalering och kärlförstoring, vilket är en bakomliggande orsak till migrän.

Gepanter: En ny typ av CGRP-hämmare som kan ges i tablettform.

Källor: migranhjalpen.se, tlv.se, skane.se

Scroll to Top