Barncancerfonden

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa barncancersjukdomar och arbetar för en bättre vård- och livssituation för drabbade barn och deras familjer.

Barncancerfonden

Hemsida: www.barncancerfonden.se
Startade år : 1982
Insamlade medel 2007: 142 mkr
Insamlings- & admin.omkostn: 18,6 %
Ant. anställda: 20
90-konto: pg 902090-0, bg 902-0900
Medlem FRII: J

Barncancerfonden
Foto: Charlotte Gavell

Varje år insjuknar ca 300 barn i Sverige i cancer. De vanligaste cancersjukdomarna hos barn är leukemi och hjärntumörer. För 40 år sedan överlevde högst ett av fyra barn. Cirka 90% av all barncancerforskning i Sverige finansieras av Barncancerfonden.

I dag överlever tre av fyra barn tack vare att forskningen lett till utvecklade vård- och behandlingsmetoder. Men så länge ett av fyra barn dör finns det fortfarande mycket kvar att göra.

– Forskningen är extremt viktig för vår vision om att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska och leva ett fullgott liv. Tillsammans med våra givare ser vi till att forskningen kan bedrivas långsiktigt och med god kvalitet. Vi ser regelbundet forskningsresultat som kommer de sjuka barnen till nytta, säger Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden.

Historien om Barncancerfonden började 1979, då vårdavdelningen för cancersjuka barn på Karolinska Sjukhuset i Stockholm hotades av nedläggning. En före- ning bildades för att verka för en separat barnonkologisk avdelning.

Inom ett par år hade ytterligare sex barncancerföreningar etablerats vid sjukhus runt om i landet. 1982 beslöt man att bilda en gemensam natio- nell organisation för forskning, information, utbildning och samhällsfrågor kring cancerdrabbade barn – Barncancerfonden.

Barncancerfonden, som firade 25-årsjubileum 2007, har sedan starten samlat in över 800 miljoner kronor till barncancerforskningen. Fonden drivs enbart med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting.

Det som har störst inverkan på livet för cancer- drabbade barn är den nya kunskap som uppkommer genom forskning. Förra året bidrog Barncancerfonden med 85 miljoner kronor till barncancerforskningen. Av dessa pengar gick större delen till forskningsanslag och nya forskartjänster men även till forskningskongresser och symposier inom barncancerområdet.

Barncancerfonden verkar för att alla barn som insjuknar i cancer och deras familjer ska få ett gott omhän- dertagande under sjukhusvistelsen. Genom sex regionala barncancerföreningar ges stöd till cancerdrabbade barn och föräldrar.

Man anordnar familjeveckor, läger och träffar för de drabbade. I Varberg finns rekreationscentret Almer Hus där mer än hundra familjer varje år ges möjlighet till avkoppling. Barncancerfonden finansierar även tjänster och utbildning av personal inom barncancervården.

En annan viktig uppgift för Barncancerfonden är att på olika sätt informera om cancersjukdomar hos barn och att driva opinionsbildande arbete för att förbättra villkoren för de sjuka barnen och deras familjer.

I september lanserade Barncancerfonden den webbaserade funktionen ”Egen Insamling”, där privatpersoner och företag kan dra igång egna insamlingar och sprida dessa via e-post, banners och sms till vänner, kollegor eller kunder. Satsningen görs för att ta tillvara givarnas engagemang, och det har visat sig vara stort – på en månad har man samlat in över 300 000.

– Vi når en ny målgrupp genom den här funktionen, personer som vi tidigare inte haft så mycket kontakt med. De är troligtvis vana mobiltelefon- och internet- användare som förutsätter att vi erbjuder möjligheten att engagera sig på det här sättet, säger Anne Bergsten, insamlingsansvarig på Barncancerfonden.

Barncancerfonden samlar in pengar för att förebygga och bekämpa barncancer- sjukdomar och arbetar för en bättre vård- och livssituation för drabbade barn och deras familjer. Cirka 90% av all barncancerforskning i Sverige finansieras av Barncancerfonden.

Vill du eller din arbetsplats starta en egen insamling till förmån för Barncancerfonden klicka här.

Av: Bidra.nu