• Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!

 • Är Cipramil en accepterad medicin mot PMS-besvär?

  En väninna har berättat, att hennes gynekolog skrivit ut recept på Cipramil för hennes PMS-relaterade besvär (nedstämdhet etc). Hon närmar sig klimakteriet och har fått uttalade besvär före och efter mensen. Är denna behandling allmänt accepterad bland gynekologer och finns vetenskapliga bevis för att den har önskad effekt?
  Gynekolog Ingrid Emgård svarar:
  Premenstruellt syndrom, det som vanligen kallas PMS, är något som många kvinnor i fertil ålder besväras av. Vissa studier anger att närmare 50 procent av alla kvinnor i viss mån känner av detta, medan antalet kvinnor med uttalade besvär beräknas till omkring 5 procent. Knappt 10 procent av svenska kvinnor anges ha besvär i sådan omfattning att de önskar hjälp med någon form av behandling.

  Siffrorna skiljer sig åt mycket beroende på att PMS är ett syndrom som är svårt att definiera och konkretisera på ett sätt som är jämförbart mellan olika studier och olika kulturer. Olika grupper lägger olika värdering i symtombilden, alltifrån det som beskrivs som ett omfattande hälsoproblem som bör behandlas aktivt, till de grupper som i motsats till detta förespråkar att PMS till större del än man tidigare trott består av ett "inlärt beteende" som inte bör "sjukdomifieras" mer än nödvändigt.

  Orsaken till PMS är ännu okänd, men flera studier pekar mot att hormonerna i äggstockarna på ett komplext sätt påverkar signalsubstanserna i centrala nervsystemet under menscykelns olika faser. Symtombilden skiljer sig mycket mellan olika kvinnor, där besvären i stort kan delas upp i somatiska (vätskeansamling, viktökning och spänningar i brösten m m) respektive psykologiska (insomningssvårigheter, trötthet, humörsvängningar och irritabilitet m m). Värst brukar symtomen presentera sig 3-4 dagar före beräknad menstruation och symtomen brukar vanligen klinga av någon dag in på mensen.

  Den svåra nedstämdhet som vissa kvinnor erfar före mens kallas numera ofta för premenstruell dysfori. Det är även den här gruppen av kvinnor som verkar ha mest uppenbar positiv effekt av antidepressiv behandling i form av så kallade SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare), t ex Cipramil som du nämner i ditt brev. Flera studier under 2000-talet har kunnat visa samma positiva effekt av SSRI-medicinering, såväl vid kontinuerlig som vid cyklisk behandling.

  Att behandla premenstruell dysfori med den här typen av preparat är något som använts av svenska gynekologer i åratal och har erfarenhetsmässigt god effekt även vid låg dos. Behandlingsformen tenderar också att bli allt vanligare vid svårare menscykelrelaterad nedstämdhet.

  Samtidigt ska nämnas att preparaten ännu inte är officiellt godkända i Sverige under indikationen behandling av PMS, vilket hänger samman med svårigheterna att definiera syndromet även om en lång rad studier visar på ett positivt samband. Flera länder har emellertid godkänt SSRI-preparat för behandling av PMS, bl a USA, Australien och vissa europeiska länder.
 • Få hemmetsjournal.se's nyhetsbrev

  Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev för senaste informationen!